نوشته‌ها

Planting West hair

کاشت مو غرب

کاشت مو غرب   در کاشت مو غرب به روش SUT   دیگر نیازی به جراحی، بیهوشی نخواهد بود در این روش پوست سر برش نخورده و در نتیجه  اسکاربعد از برش وجود نخواهد داشت، همچنین هیچ گونه عوارضی ندارد ؛ به وسیله دستگاههای تمام اتوماتیک، که زیر نظر مت…